Overig

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

In ons privacy reglement kunt u hierover meer lezen. Klik hier voor het volledige reglement.

Opvragen van medische informatie

Iemand mag in principe alleen medische informatie opvragen over zijn/haar eigen situatie. Dit betekent dat wij uitslagen of vragen over medische zaken niet aan een familielid of partner mogen verstrekken.

Een huisarts mag medische informatie verstrekken aan:

  • de patiënt zelf
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt
  • een voogd (als de patiënt jonger is dan 18 jaar)
  • een ouder met ouderlijk gezag (als de patiënt jonger is dan 18 jaar)

Na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt zelf, is het mogelijk om informatie te verstrekken aan een familielid of partner. Deze toestemming noteren wij dan in het dossier.

Toestemming geven voor een verwijzing

Voor de verwijzing van een kind of jongere is toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger.
Dit betekent:

  • Bij kinderen tot 12 jaar moeten (beide) ouders/voogden toestemming geven;
  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar moeten beide ouders/voogden én de jongere zelf toestemming geven;
  • Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van hun ouders nodig voor een verwijzing, zij beslissen zelf.

Landelijk Schakelpunt

Hier kunt u meer informatie vinden over toegang voor het Landelijk Schakel Punt (LSP).

Verklaringen door de eigen huisarts

In onze praktijk worden geen verklaringen afgegeven ten behoeve van derden; dit mag niet volgens de huidige richtlijnen en is ook niet wenselijk gezien de zorgplicht van uw huisarts.

U heeft wel het recht op een afschrift uit uw medisch dossier als u dit wenst.

Medisch informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt bij een schriftelijk verzoek samen met uw handtekening dat u toestemming geeft om deze informatie te verstrekken. Hier zijn meestal kosten aan verbonden.

Wij volgen hierin de regels van het KNMG.

De weigeringsbrief kunt u downloaden op de website van het KNMG:

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Vragen?

Bel ons op: 0598 – 393 050